Problemy mashinostroeniia i nadezhnosti mashin

ISSN: 0235-7119

Chief Editor: Ganiev Rivner Fazylovich

Co-Founder:  Institute of Machines Science named after A.A. Blagonravov, RAS

Address: Profsoyuznaya str., 90 117997, Moscow, Russia

Tel.:  8 (499) 135-31-77

E-mail: mecheng-imash@mail.ru

Website: http://www.imash.ru/publishing/journal1/

The Journal Impact Factor: 0,777 РИНЦ; 0,100 Scopus

 

The Journal “Problemy mashinostroeniia i nadezhnosti mashin” (“Problems of mechanical engineering and machine reliability”) was founded in 1965. Materials are published on the theory of mechanical engineering in general and on the study of the reliability of machines in particular, as well as articles on the design and improvement of the operation of machines and devices.
 
Editorial staff: N.S. Azikov (Deputy Chief Editor), A.Yu. Albagachiev, O.M. Alifanov, V.K. Astashev, V.V. Vasil'ev, S.N. Vasil'ev, V.A. Glazunov, E.S. Gorkunov, Gubelyak Nenad (Sloveniya), B.V. Gusev, M.A. Il'gamov, D.A. Indejcev, D.M. Klimov, V.V. Klyuev, V.I. Kolesnikov, O.I. Kosarev, Yu.S. Kuznecov, L.I. Kuksenova, Yu.G. Matvienko, N.A. Mahutov, Yu.M. Macevitnyj (Ukraine), Nakamura Joshihiko (Japan), R.I. Nigmatullin, V.I. Pustovojt, K.M. Ragul'skis (Litva), I.A. Razumovskij, A.F. Rezchikov, A.N. Romanov (Deputy Chief Editor), I.Sh. Sajfullin (Deputy Chief Editor), R.Yu. Suhorukov, L.E. Ukrainskij, D.U. Has'yanova (Executive secretary), Chekkarelli Marko (Italy).
 
Managing editor:  N.P. Komar'kova.
 

Loading...
Up