Nutrition (pitanije) and nurture (vospitanije) in the light of the Slavic lexicon

 
PIIS0373658X0000976-2-1
DOI10.31857/S0373658X0000976-2
Publication type Article
Status Published
Authors
Affiliation: Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences
Address: Moscow, 119991, Russian Federation
Journal nameVoprosy Jazykoznanija
EditionIssue 2
Pages22-36
Abstract

The paper considers the semantic structure of several Slavic lexical-etymological clusters, which include meanings relating to nutrition, food, feeding, and meanings of the field of nurture and education at the same time (*pitati, *kъrmiti, *xovati, *godovati, *gojiti, *xorniti, *pasti, *bergti, *stergti). The notion of education, metaphorically and metonymically derived from the concept of feeding, can develop both on the basis of the motive of child nutrition (*pitati, *kъrmiti) and on the basis of the motive of feeding or breeding domestic animals (*xovati, *godovati, *pasti). It may also be based on the semantics of protection, care, life-sustaining, which is inherent primarily for clusters *bergti, *stergti, *pasti, *xorniti, *xovati and secondarily to other lexical units.

Keywordscare, education, feeding, food, lexical semantics, nutrition, semantic derivation, semantic reconstruction, Slavic languages
Received11.04.2016
Publication date11.04.2016
Number of characters828
Cite   Download pdf To download PDF you should sign in
1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Price publication: 0

Number of purchasers: 0, views: 1009

Readers community rating: votes 0

1. Arkhangel’skii oblastnoi slovar’ [Arkhangelsk regional dictionary]. No. 1—. Getsova O. G. (ed.). Moscow, 1980—.

2. Slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka [A dictionary of Modern Standard Russian]. Vol. 1—17. Moscow, 1948—1965.

3. Bălgarski etimologichen rechnik [Bulgarian etymological dictionary]. Vol. 1—. Georgiev V. I. (comp.). Sofiya, 1971—.

4. Vinogradov V. V. The word and its meaning as objects of historical lexicography. Vinogradov V. V. Istoriya slov [History of words]. Moscow: Tolk, 1994. Pp. 5—38.

5. Vinogradov V. V. The word and its meaning as objects of historical lexicography. Voprosy jazykoznanija. 1995. No. 1. Pp. 5—34.

6. Gerov N. Rechnik na bălgarskiya ezik s tălkuvane rechite na bălgarski i ruski [A dictionary of the Bulgarian language with interpretations in Bulgarian and Russian]. Vol. 1—5. Plovdiv, 1895—1904.

7. Grinchenko B. D. Slovar’ ukrainskogo yazyka [A dictionary of the Ukrainian language]. Vol. 1—4. Kiev, 1907—1909. (Kii’v, 1958—1959).

8. Gistarychny slownik belaruskaj movy [A historical dictionary of the Belorussian language]. Minsk, 1986—. Vol. 1.

9. Dal’ V. I. Tolkovyi slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka [An explanatory dictionary of the live Great Russian language]. Vol. 1—4. 3rd ed. St. Petersburg; Moscow, 1912.

10. Etymologichnyj slovnyk ukrai’ns’koi’ movy [An etymological dictionary of the Ukrainian language]. Vol. 1—6. Kii’v, 1982—2012.

11. Ivanov Vyach. Vs. Towards the etymology of the Russian pasti. Sbornik statei po yazykoznaniyu. Pamyati zasluzhennogo deyatelya nauki prof. M. V. Sergievskogo. Moscow: Moscow State Univ. Publ., 1961. Pp. 105—119.

12. Ivanov Vyach. Vs. From the Indo-European ceremonial terminology. «Khranit’ slovo». Vostok i Zapad v balkanskoi kartine mira. Pamyati V. N. Toporova. Moscow: Indrik, 2007. Pp. 43—50.

13. Kartoteka «Slovarya govorov Russkogo Severa» [The card index of the Dictionary of dialects of the Russian North]. Ekaterinburg.

14. Kartoteka cheshskogo dialektnogo slovarya [The card index of the Czech dialect dictionary]. Brno.

15. Malecha N. M. Slovar’ govorov ural’skikh (yaitskikh) kazakov [A dictionary of the dialects of the Ural (Yaik) cossacks]. Vol. 1—4. Orenburg: Orenburgskoe Knizhnoe Izdatel’stvo, 2002—2003.

16. Murgoski Z. Rechnik na makedonskiot jazik [A dictionary of the Macedonian language]. Skopje, 2005.

17. Nikolaev S. L., Tolstaya M. N. Slovar’ karpatoukrainskogo torun’skogo govora [A dictionary of the Carpatho-Ukrainian Torun dialect]. Moscow, 2001.

18. Pskovskii oblastnoi slovar’ s istoricheskimi dannymi [Pskov regional dictionary with historical data]. No. 1—. Leningrad, 1967—.

19. Rechnik na săvremenniya bălgarski knizhoven ezik [A dictionary of the modern literary Bulgarian language]. Vol. 1—3. Sofiya, 1951—1959.

20. Rechnik srpskokhrvatskog knizhevnog јezika [A dictionary of literary Serbo-Croatian]. Vol. 1—3. Novi Sad; Zagreb, 1967—1969; Vol. 4—6. Novi Sad, 1971—1976.

21. Rechnik srpskokhrvatskog knizhevnog i narodnog јezika [A dictionary of literary and vernacular Serbo-Croatian]. Vol. 1—. Belgrade, 1959—.

22. Slovar’ Akademii Rossiiskoi (1789—1794) [A dictionary of the Russian Academy]. Vol. 1—6. Moscow, 2001—2005.

23. Slovar’ vologodskikh govorov [A dictionary of Vologda dialects]. No. 1—12. Vologda, 1983—2007.

24. Slovar’ govorov Russkogo Severa [A dictionary of the dialects of the Russian North]. Vol. 1—. Matveev A. K. (ed.). Ekaterinburg, 2001—.

25. Slovar’ orlovskikh govorov [A dictionary of Orel dialects]. No. 1—4. Yaroslavl’, 1989—1991; No. 5—. Orel, 1992—.

26. Slovar’ permskikh govorov [A dictionary of Perm’ dialects]. Vol. 1—2. Perm’, 2000—2002.

27. Slownik belaruskih gavorak pawnochna-zahodnjaj Belarusi i jae pagranichcha [A dictionary of the Belorussian dialects of the north-western Belarus’ and its borderzone]. Vol. 1—5. Minsk, 1979—1986.

28. Slovar’ russkikh govorov Karelii i sopredel’nykh oblastei [A dictionary of the Russian dialects of Karelia and cross-border regions]. Vol. 1—6. Gerd A. S. (ed.). St. Petersburg, 1994—2005.

29. Slovar’ russkikh govorov Sibiri [A dictionary of the Russian dialects of Siberia]. Fedorov A. I. (ed.). Vol. 1—5. Novosibirsk, 1999—2006.

30. Sreznevskii I. I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis’mennym pamyatnikam [Materials for the dictionary of the Old Russian language on the basis of written records]. Vol. 1—3. St. Petersburg, 1893—1903.

31. Slovar’ russkikh narodnykh govorov [A dictionary of Russian folk dialects]. No. 1—. Moscow; Leningrad, 1965—.

32. Slovar’ smolenskikh govorov [A dictionary of Smolensk dialects]. No. 1—11. Smolensk, 1974—2005.

33. Slovar’ tserkovnoslavyanskogo i russkogo yazyka, sostavlennyi Vtorym otdeleniem Imperatorskoi Akademii nauk [A dictionary of the Church Slavonic and Russian languages compiled by the Second department of the Imperial Academy of Sciences]. Vol. 1—4. St. Petersburg, 1847.

34. Tolstaya S. M. «Heterostemmed» verbs in Russian. Od fonemy do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu. Kraków: Wydawnictwo LEXIS, 2006. Pp. 365—372.

35. Tolstaya S. M. ‘Kormit’ i ‘khoronit’’ (about semantic reconstruction of Slavic funeral lexicon). Studia etymologica Brunensia. Vol. 6. Praha: Lidové noviny, 2009. Pp. 341—355.

36. Toporov V. N. Slovenica. Voprosy slavyanskogo yazykoznaniya. 1959. No. 4. Pp. 90—99.

37. Turawski slownik [Turov dictionary]. Vol. 1—5. Kryvicki A. A., Cyhun G. A., Jashkin I. Ja. (comp.). Minsk, 1982—1987.

38. Tlumachal’ny slownik belaruskaj movy [An explanatory dictionary of the Belorussian language]. Vol. 1—5. Minsk, 1977—1984.

39. Fasmer M. Etimologicheskii slovar’ russkogo yazyka [An etymological dictionary of the Russian language]. Translation from German and addendum by Trubachev O. N. Vol. I—IV. Moscow, 1964—1973.

40. Etimologicheskii slovar’ slavyanskikh yazykov. Praslavyanskii leksicheskii fond [An etymological dictionary of the Slavic languages. Protoslavic lexicon]. Vol. 1— . Trubachev O. N. (ed.). Moscow, 1974—.

41. Bartoš F. Dialektický slovník moravský. Praha, 1906.

42. Boryś W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.

43. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.

44. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. T. 1—. Praha; Brno, 1989—.

45. Historický slovník slovenského jazyka. T. 1—. Bratislava, 1991—.

46. Kellner A. Východolašská nářečí. Brno, 1949.

47. Příruční slovník jazyka českého. T. 1—8. Praha, 1935—1957.

48. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. D. 1—23. JAZU. Zagreb, 1880—1976.

49. Popowska-Taborska H., Boryś W. Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. T. 1—6. Warszawa, 1994—2010.

50. Słownik gwar polskich. T. 1—. Kraków, 1979—.

51. Snoj M. Slovenski etimološki slovar. 2 izd. Ljubljana, 2003.

52. Isačenko A. V. Slovensko-ruský prekladový slovník. T. 1—2. Bratislava, 1950.

53. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Knj. 1—5. Ljubljana, 1970—1991.

54. Slovník slovenských nářečí. T. 1—. Bratislava, 1994—.

55. Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. 1—7. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967—1976.

56. Šivic-Dular A. Besedna družina iz korena *god- v slovanskih jezikih. Ljubljana: Založba ZRC, 1999.

57. Hessen D., Stypuła R. Wielki słownik polsko-rosyjski. Warszawa; Moskwa, 1967.

Система Orphus

Loading...
Up