Semantic Proto-Slavic words *bedro and *stegno and their continuants

 
PIIS0869544X0012098-0-1
DOI10.31857/S0869544X0012098-0
Publication type Article
Status Published
Authors
Occupation: Researcher
Affiliation: Institute of Slavic Studies RAS
Address: Moscow, Leninsky Prospect, 32A, Moscow, Russia, 119991
Journal nameSlavianovedenie
EditionIssue 6
Pages83-97
Abstract

The article looks at the semantics of descendants of the Proto-Slavic words *bedro and *stegno in the Slavic languages and dialects. The author attempts to reconstruct the mean-ing of the lexemes in the proto-language and, having analysed the maximum of available data, comes to the conclusion that *bedro and *stegno meant ‘hip’ and ‘thigh’ respectively.

 

KeywordsProto-Slavic language, semantics, somatic vocabulary
Received02.11.2020
Publication date17.12.2020
Number of characters33401
Cite  
100 rub.
When subscribing to an article or issue, the user can download PDF, evaluate the publication or contact the author. Need to register.

Number of purchasers: 0, views: 847

Readers community rating: votes 0

1. Obshcheslavyanskij lingvisticheskij atlas. Leksiko-slovoobrazovatel'naya seriya. Krakow, 2009. Vyp. 9.

2. Etimologicheskij slovar' slavyanskih yazykov. Praslavyanskij leksicheskij fond. M., 1974. Vyp. 1.

3. Slownik praslowianski. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1974. T. I.

4. Bankowski A. Etymologiczny slownik jezyka polskiego. Warszawa, 2000. T. I.

5. Derksen R. Etymological dictionary of the Slavic inherited lexicon. Leiden; Boston, 2008.

6. Anikin A.E. Russkij etimologicheskij slovar'. M., 2009. Vyp. 3.

7. Schuster-Sewc H. Historisch-etymologisches Worterbuch der ober- und nidersorbischen Sprache. Bautzen, 1986. Band. 17.

8. Kralik L. Strucny etymologicky slovnik slovenciny. Bratislava, 2015.

9. Slovar slovenskega knjiznega jezika. Druga izdaja. Rezhim dostupa: http://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2

10. Slovnik jazyka staroslovenskeho. Praha, 1966. Dil 1.

11. Staroslavyanskij slovar'. M., 1994.

12. Starob"lgarski rechnik. Sofiya, 1999. T. I.

13. Slovnik jazyka staroslovenskeho. Praha, 1997. Dil 4.

14. Starob"lgarski rechnik. Sofiya, 2009. T. II.

15. Vilkul T.L. Kniga Iskhod. Drevneslavyanskij polnyj (chetij) tekst po spiskam HIV–HVI vekov. M., 2015.

16. Mihajlov A.V. Kniga Bytiya proroka Moiseya v drevneslavyanskom perevode. Varshava, 1901. Vyp. 2.

17. Mihajlov A.V. Kniga Bytiya proroka Moiseya v drevneslavyanskom perevode. Varshava, 1903. Vyp. 3.

18. Rechnik srpskohrvatskog kœizhevnog i narodnog ¼ezika. Beograd, 1959. Kœ. 1.

19. Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880–1882. Kn. 1.

20. Petroviž D., Želiž I., Kapustina £. Rechnik Kucha // Srpski di¼alektoloshki zbornik. 2013. T. 60.

21. Župiž D., Župiž ZH. Rechnik govora Zagaracha. Beograd, 1997.

22. Houtzagers H. The Cakavian dialect of Orlec and the islands of Cres. Amsterdam, 1985.

23. Pletersnik M. Slovensko-nemski slovar. Ljubljana, 1894. Del 1.

24. Pletersnik M. Slovensko-nemski slovar. Ljubljana, 1895. Del 2.

25. Slovenski lingvisticni atlas. 1. Clovek (telo, bolezni, druzina). 1.1. Atlas. Ljubljana, 2011.

26. Slovenski lingvisticni atlas. 1. Clovek (telo, bolezni, druzina). 1.2. Komentarji. Ljubljana, 2011.

27. Kyas V. Staroceska bible Drazdanska a Olomoucka. I. Evangelia. Praha, 1981.

28. Kyas V. Staroceska bible Drazdanska a Olomoucka. III. Genesis – Esdras. Praha, 1988.

29. Bible kladrubska. Rezhim dostupa: http://www.manuscriptorium.com/hub/browser/#/gallery?repo=mns&docid=AIPDIG-NKCR__XVII_A_29___1PSSGR5-cs

30. Bible prazska. Praha, 1488. Rezhim dostupa: http://www.digitalniknihovna.cz/cbvk/view/uuid:ed49f830-d293-11e3-816c-001b63bd97ba.

31. Flajshans V. Klaret a jeho druzina. Praha, 1926. Sv. I.

32. Flajshans V. Klaret a jeho druzina. Praha, 1928. Sv. II.

33. Erben K. Salicetova Ranna lekarstvi. Praha, 1867.

34. Cerna A. Staroceske knihy lekarske. Brno, 2006.

35. Staroceska textova banka. Rezhim dostupa: http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=STB

36. Slovnik spisovneho jazyka ceskeho. Rezhim dostupa: https://ssjc.ujc.cas.cz

37. Slovnik nareci ceskeho jazyka. Rezhim dostupa: https://sncj.ujc.cas.cz

38. Slovnik slovenskeho jazyka. Bratislava, 1971. Diel 1.

39. Slovnik slovenskeho jazyka. Bratislava, 1984. Diel 4.

40. Schuster-Sewc H. Historisch-etymologisches Worterbuch der ober- und nidersorbischen Sprache. Bautzen, 1978. Band. 1.

41. Polanski K. Slownik etymologiczny jezyka drzewian polabskich. Warszawa, 1993. Zeszyt 5.

42. Slownik staropolski. Wroclaw; Krakow; Warszawa, 1953. T. I.

43. Slownik gwar polskich. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk; Lodz, 1983. Tom II. Zeszyt 2 (5).

44. Kartoteka Slownika polszczyzny XVI w.

45. Fasmer M. Etimologicheskij slovar' russkogo yazyka. M., 1987. T. 3.

46. Etimolog³chnij slovnik ukra¿ns'ko¿ movi. Ki¿v, 2006. T. 5.

47. Rejzek J. Cesky etymologicky slovnik. Brno, 2001.

48. Etymologicky slovnik jazyka staroslovenskeho. Brno, 2010. Sesit 15.

49. Borys W. Slownik etymologiczny jezyka polskiego. Krakow, 2005.

50. Wysocka F. Polska terminologia lekarska do roku 1838. Krakow, 1994. T. II.

51. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus. Bregae Silesiorum, 1667.

52. Kartoteka Slownika gwar polskich.

53. Maly atlas gwar polskich. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1966. T. IX. Cz. II.

54. Sreznevskij I.I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis'mennym pamyatnikam. SPb., 1893. T. I.

55. Sreznevskij I.I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis'mennym pamyatnikam. SPb., 1912. Tom III.

56. Slovar' drevnerusskogo yazyka (XI–XIV vv.). M., 1988. T. I.

57. Slovar' drevnerusskogo yazyka (XI–XIV vv.). M., 2016. T. XI.

58. Slovar' russkogo yazyka XI–XVII vv. M., 1975. Vyp. 1.

59. Slovar' russkogo yazyka XI–XVII vv. M., 2008. Vyp. 28.

60. Starorusskij podkorpus Nacional'nogo korpusa russkogo yazyka. Rezhim dostupa: http://www.ruscorpora.ru/new/search-mid_rus.html

61. G³starychny slo¢n³k belaruskaj movy. M³nsk, 1982. Vyp. 1.

62. G³starychny slo¢n³k belaruskaj movy. M³nsk, 2012. Vyp. 32.

63. Tlumachal'ny slo¢n³k belaruskaj movy. Rezhim dostupa: https://www.skarnik.by/tsbm

64. Leks³chny atlas belarusk³h narodnyh gavorak. M³nsk, 1996. T. 3.

65. Atlas gwar wschodnioslowianskich Bialostocczyzny. Warszawa, 1995. T. V. Leksyka 1.

66. Scyashkov³ch T.F. Materyyaly da slo¢n³ka Grodzenskaj voblasc³. M³nsk, 1972.

67. Slovnik ukra¿ns'ko¿ movi XVI – persho¿ polovini XVII st. L'v³v, 1994. Vip. 2.

68. Slovnik ukra¿ns'ko¿ movi. Ki¿v, 1970. T. I.

69. Slovnik ukra¿ns'ko¿ movi. Ki¿v, 1978. T. IX.

70. Slovar' russkih narodnyh govorov. SPb., 2007. Vyp. 41.

71. Slovar' vologodskih govorov. Vologda, 2005. Vyp. 10.

72. Slovar' russkih govorov Srednego Urala. Sverdlovsk, 1987. T. VI.

73. Etymologicky slovnik jazyka staroslovenskeho. Praha, 1989. Sesit 1.

74. Etimologicheskij slovar' slavyanskih yazykov. Praslavyanskij leksicheskij fond. M., 1988. Vyp. 15.

Система Orphus

Loading...
Up