N. Stoyukhina

PHd (psychology)

Associate Professor of the Department of management psychology

Lobachevsky state University of Nizhny Novgorod

Interests:

history of psychology, methodology of psychology, methods of teaching psychology

Loading...
Up