Military Sociology in Poland: Features Formation and Development

 
PIIS013216250007097-9-1
DOI10.31857/S013216250007097-9
Publication type Article
Status Published
Authors
Occupation:  Assist. Prof. of Department of Sociology
Affiliation: Kazimierz Wielki University
Address: Poland, Bydgoszcz
Journal nameSotsiologicheskie issledovaniya
EditionIssue 10
Pages127-136
Abstract

The article analyzes the main trends in the development of military sociology in Poland from the late 1950s to the present. A periodization of the historical path of Polish military sociology has been proposed and substantiated: 1) 1957-1968 - the period of creation and institutionalization; 2) 1969-1989 - the period of development of the subdiscipline exclusively within the framework of the military organization; 3) from 1990 to the present - the period of searching for updated forms for military sociology functioning, creation of new conceptual projects (sociology of security, sociology of dispositional groups), requiring changes to the ideas about subdiscipline that existed before this time. On the basis of historical analysis, the author considers possibilities for further development of this knowledge field within the framework of Polish sociological thought.

Keywordsarmy, military sociology, military sociological studies, war, history of sociology, Poland
Received11.10.2019
Publication date13.10.2019
Number of characters28021
Cite  
100 rub.
When subscribing to an article or issue, the user can download PDF, evaluate the publication or contact the author. Need to register.

Number of purchasers: 0, views: 1466

Readers community rating: votes 0

1. Andrzejewski S. (1954) Military Organization and Society. London: Routedge & Kegan Pful.

2. Baranowska A. Socjologia wojska w Polsce – pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość subdyscypliny // Roczniki Historii Socjologii. 2016. Vol. 6. S. 45–66. [Baranowska A. (2016) The Sociology of Army in Poland – Questions About the Past, Presence and Future of the Subdiscipline. Annales of the History of Sociology. Vol 6: 45–66. (In Pol.)].

3. Ciupiński A. Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego 1951–1986. Warszawa: WAP. 1986. [Ciupinski A. (1986) The Felix Dzerzhinsky Political-Military Academy 1951–1986. Warsaw: Political-Military Academy. (In Polish)].

4. Doktór K. Problemy socjologii wojska – refleksje obserwatora. Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych // Socjologiczna analiza zawodu i jego roli w społeczeństwie / pod red. J. Maciejewski, A. Rusak, A. Krasowska-Marut. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. S. 15–21. [Doctor K. (2009) Problems of military sociology - reflections of an observer. In: Saving Private of the Disposable Groups. A Sociological Analysis of the Profession and its Role in Society. Ed. by J. Maciejewski, A. Rusak, A. Krasowska-Marut. Wroclaw: University of Wroclaw Press: 15–21. (In Pol.)].

5. Doktór K. Socjologia w wojsku. Recenzja książki Jana Maciejewskiego Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2012 // Kwartalnik Bellona. 2013. Nr. 2. S. 228–231. [Doctor K. (2013) Sociology in the Army. Book review: Dispositional groups. Sociological analysis by Jan Maciejewski. Wroclaw: University of Wroclaw Press. Wroclaw 2012. The Bellona Quarterly. No. 2: 228–231. (In Pol.)].

6. Graczyk J. Kierunki i tendencje we współczesnej socjologii wojska // Zeszyty Naukowe WAP. 1982. Nr. 113, S. 8–27. [Graczyk J. (1982) Directions and Tendencies in Contemporary Military Sociology. Political-Military Academy Scientific Bulletin. No. 113: 8–27. (In Pol.)].

7. Gumplowicz L. Der Rassenkampf. Sociologische Untersuchungen. Innsbruck: Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung, 1883. [Gumplowicz L. (1883) The Racial Struggle: Sociological Studies. Innsbruck: Wagner University Bookstore. (In German)].

8. Hertz A. Zagadnienia socjologii wojska i wojny // Przegląd Socjologiczny. 1946. Nr.8 (1-4). S. 119–140. [Hertz A. (1946) Problems of the Sociology of the Military and War // Sociological Review. No. 8 (1-4): 119–140. (In Pol.)].

9. Huntington S.P. (1957) The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. New York: Belknap Press.

10. Janowitz M. (1960) The Professional Soldier: A Social and Political Portrait, Illinois: The Free Press of Glencoe.

11. Klementowski A. 1966. Katedra Socjologii Wojska // Zeszyty Naukowe WAP. Seria Pedagogiczna, 1966. Nr. 15 (45), S. 197–201. [Klementowski A. (1966) Department of Sociology of the Army. Political-Military Academy Scientific Bulletin. Pedagogical Series. No. 15(45): 197–211. (In Pol.)].

12. Kołodziejczyk A. Od socjologii wojska do socjologii bezpieczeństwa narodowego? // Bezpieczeństwo w perspektywie socjologicznej. Materiały - I sesja 37 grupy roboczej "Socjologiczne problemy bezpieczeństwa narodowego i obronności", XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Rzeszów − Tyczyn, 20–23 września 2000 / Pod red. A. Kołodziejczyk. Warszawa: Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, 2001. [Kołodziejczyk A. (2001) From the Military Sociology to the Sociology of National Security? In: Security in the Sociological Perspective. Materials - 1st Session of the 37th Working group "Sociological Problems of National Security and Defense", 11th Polish Sociological Congress in Rzeszów-Tyczyn, 20-23 September 2000. Ed. by A. Kołodziejczyk. Warsaw: Military Office of Sociological Research. (In Pol.)].

13. Krzyżanowski A. Socjologia wojny. Kraków: S. A. Krzyżanowski, 1918. [Krzyzhanowski A. (1918) Sociology of War. Krakow: S. A. Krzyzhanowski. (In Pol.)].

14. Lang K. (1972) Military Institutions and the Sociology of War: A Review of the Literature with Annotated Bibliography. Beverly Hills : Sage Publications,

15. Maciejewski J. 2012. Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. [Maciejewski J. (2012) Dispositional Groups. Sociological Analysis. Wroclaw: University of Wroclaw Press. (In Polish)].

16. Malinowski B. Wolność i cywilizacja oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki. Dzieła, Tom 10. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. [Malinowski B. (2001) Freedom and civilization and studies from the borderline of social anthropology, ideology and politics. Works. Vol. 10. Warszawa: Polish Scientific Publishers. (In Polish)].

17. Mucha J. Problemy wolności, demokracji i pokoju w antropologii Bronisława Malinowskiego. Posłowie // Studia Socjologiczne. 1992. Nr. 3–4: 89–115. [Mucha J. (1992) Problems of Freedom, Democracy and Peace in Bronislaw Malinowski's Anthropology. Afterword. Sociological Studies. No. 3–4: 89–115. (In Polish)].

18. Olczyk E., Cz Staciwa. i J. Michalczak. Socjologia wojska - stan i perspektywy // Wojsko Ludowe. 1974, Nr. 1 (284). S. 95–99. [Olczyk E., Cz. Staciwa and J. Michalczak (1974) Military Sociology – the Current State and Development Perspectives. The People's Army. No. 1(284); 95–99. (In Polish)].

19. Staciwa Cz. 1998. Socjologia wojska // Socjologia w Polsce / pod red. Zbigniew Krawczyk. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 1998. S. 425–440. [Staciwa Cz. (1998) Military Sociology. In: Sociology in Poland. Ed. by Z. Krawczyk. Rzeszow: College of Pedagogy: 425–440. (In Polish)].

20. Stouffer S. Et al.. (1949) The American Soldier. 4 vols. Princeton: Princeton University Press.

21. Sułek A. Polski szlak „The American Soldier”. Przyczynek do historii wędrówek idei socjologicznych // Studia Socjologiczne. 2017. Nr. 1. S. 58–79. [Sulek A. (2017) A Polish Career of the American Soldier. A Contribution to the History of Circulation of Sociological Ideas. Sociological Studies. No. 1: 58–79. (In Polish)].

22. Szerer M. Socjologia wojny. Kraków: S. A. Krzyżanowski, 1916. [Szerer M. (1916) Sociology of War. Krakow: S. A. Krzyzhanowski. (In Polish)].

23. Szopka E. Historia, aktualny stan i perspektywy rozwoju, socjologii wojska i wojny w Polsce Ludowej // Zeszyty Naukowe WAP. 1987. Nr. 4 (133). S. 110–124. [Szopka E. (1987) History, Current State and Prospects of Development Military Sociology and War in People's Poland. Political-Military Academy Scientific Bulletin. No. 4(133): 110–124. (In Polish)].

24. Szopka E. Polska socjologia wojska na tle potrzeb rozwoju Ludowego Wojska Polskiego i systemu obronnego PRL // Zeszyty Naukowe WAP. 1982. Nr. 113, S. 28–38. [Szopka E. (1982) Polish Military Sociology Fgainst the Background of the Needs of the Development of the People's Army of Poland and the Defense System of the Polish People's Republic. Political-Military Academy Scientific Bulletin. 1982. No. 113: 28–38. (In Polish)].

25. Tomczak M.J. Powstanie i rozwój polskiej socjologii wojska // Zeszyty Naukowe WSO im. gen. J. Bema". 1966. Nr. 9. S. 257–270. [Tomczak M. J. (1966) The Advent and Development of Polish Military Sociology. Józef Bem Military Academy in Toruń Scientific Bulletin. No. 9: 257–270. (In Polish)].

26. Wiatr J.J. Armia i społeczeństwo. Wprowadzenie do socjologii wojska. Warszawa: MON, 1960. [Wiatr J. J. (1960) Army and Society. Introduction to the Sociology of the Army. Warsaw: Ministry of National Defence. (In Polish)].

27. Wiatr J.J. Kierunki rozwoju Socjologii wojska w Polsce // Studia Socjologiczo-Polityczne. 1967. Nr. 24. S. 9–16. [Wiatr J. J. (1967) Directions of the Sociology of the Army in Poland. Sociological and Political Studies. No. 24: 9–16. (In Polish)].

28. Wiatr J.J. Życie w ciekawych czasach. Warszawa: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2012. [Wiatr J. J. (2012) Life in Interesting Times. Warsaw: European University of Law and Administration. (In Polish)].

29. Wiatr J.J. Socjologia wojska, Warszawa: Wydawnictwo MON, 1964. [Wiatr J.J. (1964) Military Sociology. Warsaw: Ministry of National Defence. (In Polish)].

30. Wiatr J.J. Tarcza i miecz. Socjologiczne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. [Wiatr J.J. (2017) Shield and Sword. Sociological Issues of National Security. Torun: Adam Marszalek Publishing. (In Polish)].

31. Wójcik J. Bibliografia socjologii wojska i wojny po II wojnie światowej w Polsce //Studia Socjologiczno-Polityczne. 1967. Nr. 24. S. 295–304. [Wojcik J. (1967) Bibliography of Sociology of the Army and War after World War II in Poland. Sociological and Political Studies. 24: 295–304. (In Polish)].

Система Orphus

Loading...
Up