Editorial Office of the Voprosy Istorii Estestvoznaniia i Tekhniki journal

Interests:

By this author

Title (en) Readers community rating
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Vadim Alekseevich Il’in (4.VI.1941 – 4.III.2019) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Dissertations (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Dissertations (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Irina Olegovna Lyuter (26.II.1963 – 24.V.2019) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Yelena Solomonovna Levina (9.III.1944 – 15.VI.2019) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Eduard Izrailevich Kolchinsky (16.XI.1944 – 24.I.2020) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Boris Ilyich Ivanov (21.IV.1939 – 5.II.2020) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Evgeny Lvovich Nemirovsky (21.IV.1925 – 2.VII.2020) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Irina Aleksandrovna Tyulina (3.II.1922 – 29.VI.2020) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Vladimir Vasilievich Balabin (1.XII.1925 – 1.X.2020) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Aleksandr Mikhailovich Smolegovsky (1.V.1939 – 30.IX.2020) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Elena Borisovna Muzrukova (8.II.1944 – 21.VI.2021) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Alexander Vladimirovich Kessenikh (13.II.1932 – 15.IX.2021) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Valerian Afanasievich Snytko (18.I.1939 – 2.XII.2021) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Yurii Andreevich Mazing (5.IV.1951 ‒ 16.X.2021) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Bruno Latour (22.VI.1947 – 9.X.2022) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Natalia Sergeyevna Yermolayeva (11.I.1940 – 15.IV.2022) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Petr Vladimirovich Boyarsky (21.IV.1943 – 21.XII.2022) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Books in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Aleksei Nikolaevich Parshin (7.XI.1942 – 18.VI.2022) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Mustafin Dmitry Iskhakovich (26.VI.1954 – 4.II.2023) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Events in Brief (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Svetlana Sergeyevna Petrova (13.III.1933 – 10.VIII.2022) (Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki ) -
Loading...
Up