Valentina N. Yarskaya-Smirnova

Dr. Sci. (Philos.), Prof.

Yu. Gagarin Saratov State Technical University

Interests:

Loading...
Up